Opgeknapte oude meubelen / www.zukiniwoonloods.nl
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1. Wij/on(s)(ze): Zukini Woonloods, gevestigd te (4818 GT) Breda aan de Tulpenstraat 75, KVK- nummer 60980796.
1.2. Klant: degene, die de opdracht geeft tot het restaureren, restylen, opknappen, repareren of soortgelijke werkzaamheden van (een) meubel(s)/object(en) van de klant en/of tot wie de offerte is gericht en/of die met ons een overeenkomst aangaat of wil aangaan en/of voor wie wij een aanbieding doen, alsmede diens rechtsopvolgers, en is ook degene die de factuur dient te voldoen.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en derden, waaronder de klant.
1.4. Restauratie: is het geheel van handelingen aan beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van te voren gedefinieerde toestand.
1.5. Meubels/objecten: (een) meubel(s) en/of object(en) in eigendom van de klant.
1.6. Restylen: een ander uiterlijk geven aan de meubels/objecten.
1.7. Opknappen: mooier maken van de meubels/objecten.
1.8. Repareren: herstellen van de meubels/objecten, zoals onder andere het verrichten van timmerwerkzaamheden.
1.9. Houtwormbestrijding: het bestrijden van een in hout levende insectenlarve.
1.10.Zandstralen: het met een zandstraal bewerken van hout.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons en de klant zijn overeengekomen


2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.


Artikel 3: aanbiedingen, offertes en overeenkomst
3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2. Onze offertes zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 1 jaar na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3. Een overeenkomst komt tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd dan wel nadat wij met de uitvoering van de opdracht begonnen zijn. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.4. Eventueel na de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) tussen partijen worden overeengekomen.
3.5. Wij zijn bevoegd voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de klant worden doorberekend.

Artikel 4: prijzen
4.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s.
4.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief meerwerk en kosten voor vervoer en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 5: wijzigingen en meerwerk
5.1. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op de te verwachten afleveringsdatum. Een en ander komt voor rekening/risico van de klant.
5.2. Meerwerk zal –voor zover mogelijk- zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door ons schriftelijk aan de klant worden medegedeeld. De klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste te verwachten afleveringsdatum, tenzij de klant schriftelijk aangeeft dit niet te willen voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door ons.
5.3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 6: transport
6.1. De klant kan ervoor kiezen om de meubels/objecten door ons te laten ophalen bij en/of terug te laten brengen naar de klant thuis/of een andere door de klant opgegeven locatie. Hiervoor brengen wij transportkosten in rekening. Deze kosten bedragen als volgt:
Tot 10 km: 20 euro
Tot 20 km: 35 euro
Tot 30 km: 45 euro
Tot 40 km: 55 euro
Tot 50 km: 60 euro
50 km of meer: in overleg.
Voormelde bedragen zijn gebasseerd op een enkele reis.
6.2. Wij bepalen de wijze van transport.
6.3. Wij zijn verzekerd voor schade tijdens het door ons ophalen en/of terugbrengen van de meubels/objecten van ophaaladres naar onze werkplaats en andersom, alsmede van onze werkplaats naar de werkplaats van derden -zoals bedoeld in artikel 3.5.- en andersom. Het risico op schade op de meubels/objecten gaat over op de klant op het moment van aflevering zoals bedoeld in artikel 7, tenzij anders is overeengekomen.
6.4. Eventuele schade die ontstaat door transport welke wij niet hebben uitgevoerd, kunnen niet worden gereclameerd op ons.

Artikel 7: aflevering
7.1. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de klant aan ons kenbaar heeft gemaakt. De klant staat garant voor het verstrekken van een juist afleveradres en tijdstip. Indien door toedoen van de klant de aflevering niet plaats kan vinden, komen de de hieruit voortvloeiende (transport)kosten voor rekening van de klant.
7.2. Met de klant spreken wij geen afleveringsdatum af. Wel geven wij aan de klant een indicatie af wanneer wij mogelijk zouden kunnen afleveren. Deze indicatie van de te verwachten afleveringsdatum is nimmer fataal. In geval de te verwachten afleveringsdatum door ons niet aangehouden kan worden, zullen wij de klant daarvan op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten afleveringsdatum zonder dat de klant daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen en/of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan, tenzij de klant opzet of grove schuld van ons bewijst.
7.3. Indien de aflevering langer dan 3 maanden na de afgegeven indicatie zoals bedoeld in artikel 7.2. achterwege blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt.
7.4. Indien de klant ervoor kiest om de meubels/objecten op onze werkplaats te komen ophalen, dient de klant hiertoe binnen 3 maanden na het bericht van ons dat de meubels/objecten kunnen worden opgehaald, over te gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Houdt de klant zich niet aan deze termijn, dan zal de klant een aangetekend schrijven ontvangen met daarin de sommatie om de meubels/objecten binnen 30 dagen na dagtekening van de aangetekende brief te komen ophalen. Verzuimt de klant binnen laatstgenoemde termijn de meubels/objecten op te halen, dan gaat het eigendom van de meubels/objecten op ons over.

Artikel 8: inspectie en reclames
8.1. Bij aflevering is de klant verplicht direct te controleren op gebreken, zoals beschadiging, onvolledigheid of onjuistheden. In geval van een geconstateerd gebrek, dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en bij ons schriftelijk gemeld te worden. Indien het gebrek na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij ons schriftelijk gemeld te worden.
8.2. Na aftekening voor ontvangst wordt de klant geacht de aflevering te hebben goedgekeurd.
8.3. Indien en voor zover het gemelde gebrek door ons gegrond wordt bevonden zullen wij naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, het gebrek herstellen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
8.4. Het melden van het gebrek ontslaat de klant niet van zijn of haar betalingsverplichting ten opzichte van ons.
8.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig/juist verstrekken van informatie door de klant.
8.6. Wij zijn niet verplicht een gebrek te herstellen indien blijkt dat het gebrek door toedoen van de klant is ontstaan. Dit komt voor eigen rekening/risico van de klant.

Artikel 9: verzekering en aansprakelijkheid
9.1. Wij zijn verzekerd voor schade aangericht aan de meubels/objecten op onze werkplaats, alsmede als de meubels/objecten op de werkplaats van derden –zoals bedoeld in artikel 3.5.- staan.
9.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor brandschade aan de meubels/objecten, ook niet als de meubels/objecten op de werkplaats van derden –zoals bedoeld in artikel 3.5.- staan. De klant dient hiervoor zelf tijdig een verzekering af te sluiten. Mogelijk valt dit onder de inboedelverzekering van de klant.
9.3. Voordat wij tot uitvoering van de opdracht overgaan, controleren wij of er zichtbare houtworm aanwezig is. Is daar sprake van, of wordt dit tijdens de uitvoering van de opdracht geconstateerd, dan nemen wij contact met de klant op. Aan de klant wordt dan gevraagd of houtwormbestrijding gewenst is. Indien de klant voor houtwormbestrijding kiest, betreft dit meerwerk, en zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Constateert de klant na aflevering houtworm in de meubels/objecten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij blijkt dat de houtworm door ons toedoen is ontstaan.

9.4. Het verkleuren van meubels/objecten is een natuurlijk proces en zal onder invloed zonlicht versneld worden. Eventuele verkleuringen zijn niet op ons te reclameren.
9.5. Indien de meubels/objecten door ons geschilderd zijn, dient de klant de meubels/objecten de eerste 7 dagen te ontzien van intensief gebruik, zodat de laatste laklaag kan doorharden. Tevens mogen de meubels/objecten door de klant niet met agressieve schoonmaakmiddelen behandeld worden. Houdt de klant zich hier niet aan, dan kan eventuele daardoor ontstane schade niet op ons gereclameerd worden. Eventuele schade aan de meubels/objecten toegebracht door de klant zelf, is niet op ons te reclameren.
9.6. De luchtvochtigheid in de ruimte waar de objecten staan dient steeds tussen de 60 á 70% te zijn. Eventuele schades/problemen ontstaan doordat de luchtvochtigheid meer dan 70% of minder dan 60% bedraagt zijn niet te reclameren op ons.
9.7. Schades ontstaan door reparaties uitgevoerd door de klant na aflevering van de meubels/objecten zijn niet op ons te verhalen.

Artikel 10: betaling
10.1. Nadat de klant de opdracht aan ons heeft verstrekt en voordat wij tot uitvoering van de opdracht overgaan, is de klant een aanbetaling van 20% van de hoofdsom verschuldigd. Pas nadat de aanbetaling door ons is ontvangen, gaan wij tot uitvoering van de opdracht over.
10.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden bij aflevering van de meubels/objecten door middel van een pintransactie. Wij maken gebruik van een mobiele pinautomaat.
10.3. Indien de klant niet aan de in artikel 10.2. genoemde betalingsverplichting voldoet, nemen wij de meubels/objecten mee terug en houden wij de meubels/objecten onder ons totdat de klant tot betaling is overgegaan.

 

Artikel 11: overmacht
11.1. Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ons op betaling door de klant voor reeds door ons verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ingeval van opschorting zullen wij alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor wij tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zoals onder andere brand, werkstaking, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, van buiten komende oorzaken, waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

Artikel 12: ontbinding/ tussentijdse beëindiging
12.1. De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddelijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. wij goede gronden hebben te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, de klant onder curatele wordt gesteld of anderzins het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn of haar vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de klant bij het aangaan van de met ons gesloten overeenkomst(en) onjuiste opgave heeft verstrekt, dan wel wij niet in kennis zijn gesteld van feiten en omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van ons van dien aard is, dat wij de met de klant gesloten overeenkomst(en) niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan wanneer wij de juiste stand van zaken hadden gekend;
e. de klant overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
f. van overlijden, indien de klant een natuurlijk persoon is.
12.2. Wij zijn in de 12.1. genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant en/of
b. enig door de klant aan ons verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen.
12.3. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging/toepasselijk recht onverkort van toepassing.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. Alle overeenkomsten en daarmee samenhangende en/of daaruit voorvloeiende overeenkomsten/rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant worden beheerst door het Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.